CSR - VI TAR ANSVAR

Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Detta präglar vårt arbete i hela värdekedjan.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE ÄR INRIKTAT PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN:

  • Anti-korruption
  • Yttrandefrihet och integritet
  • Kundintegritet
  • Hälsa och säkerhet
  • Hållbarhet i leverantörskedjan
  • Miljöansvar

UPPFÖRANDEKOD

Medams uppförandekod ligger till grund för de vardagliga beslut som fattas i verksamheten och påverkar miljö, människor och samhälle. Den bygger på FN:s konvention för mänskliga rättigheter och ILO:s målsättning för social rättvisa och hållbara arbetsförhållanden. Även företag som levererar produkter eller tjänster till oss ska uppfylla kraven i Medams uppförandekod för leverantörer.

WHISTLEBLOWING

Vi har en övergripande whistleblowerfunktion som möjliggör anonym anmälan av överträdelser. Den kan tillämpas av medarbetare, kunder, leverantörer eller andra som har anledning att misstänka att det förekommer överträdelser av uppförandekod, samt av lagar och förordningar. Varje medarbetare i vår koncern är informerade om denna funktion och om rätten att utan efterverkningar rapportera misstanke om sådana överträdelser.